:ALEXEI HAY:


By Alexei Hay, 1999 for Dutch Magazine